Organizare
FEDERAȚIA SINDICALĂ ȘI ROLUL SĂU
Federația sindicală este o organizație a mai multor sindicate asociate pe criteriul sectorului de activitate.
Structura Federației sindicale:
• Federația sindicală se constituie conform Legii nr.62/2011 a Dialogului social;
• Federația este formată din mai multe sindicate ce se asociază pe criteriul sectorului  de activitate, al profesiunii sau teritorial;
• Federația poate constitui din sindicatele componente, uniuni sindicale teritoriale.
2. Competențele federației:
• Federatia sindicală apară drepturile membrilor săi și a sindicatelor afiliate, la nivel de ramură, drepturi ce decurg din legislația muncii, din statutele funcționarilor publici, din contractele colective de muncă și contractele individuale de muncă, precum și din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici, în fața instituției sau a autorităților publice, a instanțelor judecătorești, a organelor de jurisdicție, a altor instituții sau autorități competente ale statului român.
• Federația poate adresa autorităților publice competente propuneri de legiferare în domeniile de interes sindical.
• Federația negociază pentru membri săi contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unități/sector de activitate.
3. Reprezentatitvitatea federației sindicale:
• Federația sindicală dobândește reprezentativitate la nivel de grup de unități/sector de activitate, astfel:
- Pe cale judecătorească în condițiile în care organizațiile sindicale afiliate au cumulat, un număr de membri cel putin egal cu 7% din efectivul salariaților din sectorul de activitate respectiv;
- Prin afilierea la o confederație reprezentativă.
4. Rolul federației sindicale:
• Apără și promovează drepturile și libertăţile fundamentale ale membrilor sindicatelor afiliate și interesele acestora în domeniul economic, social și profesional;
• Negociază Contracte colective de muncă și Acorduri colective la nivel de sector de activitate şi local pentru sindicatele afiliate;
• Ajută la eliminarea discriminării forţei de muncă și asigură egalitatea de tratament pentru membrii sindicatelor afiliate;
• Promovează și apără libertatea democraţiei, solidaritatea internă și internaţională a membrilor de sindicat;
• Asigură asistență de specialitate membrilor de sindicat cu ocazia încheierii, executării și încetării Contractelor colective de Muncă și a Acordurilor colective, precum și în domeniul salarizării, normării muncii, asigurărilor sociale, la cererea sindicatelor afiliate;
• Asigură operațiuni de editare a ziarelor, revistelor, publicaţiilor și lucrărilor de specialitate;
• Organizează structuri sindicale profesionale judeţene la nivel teritorial;
• Reprezintă funcţionarii publici și funcţionarii publici cu statut special în relaţiile acestora cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici și totodată îi reprezintă la semnarea acordului care se încheie, cu autoritatea sau instituţia publică din care aceştia fac parte;
• Asigură pregătire și instruire permanentă profesională prin cursuri de calificare, și de perfecţionare a membrilor.
SINDICATUL ȘI ROLUL SĂU
Sindicatul este o organizație a salariaților, înființat în scopul de a apăra drepturile membrilor săi acolo unde aceștia nu se pot reprezenta singuri.
Structura sindicatului:
• Persoanele încadrate în muncă și funcționarii publici pot constitui sindicate. Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 15 angajaţi din aceeaşi unitate.
•Salariații minori, de la împlinirea vârstei de 16 ani, pot fi membri ai sindicatului, fără încuviințarea reprezentanților lor legali.
•Sindicatul se constituie conform Legii nr.62/2011 a Dialogului social.
•Pot fi aleși în organele de conducere, membrii sindicatului care au capacitate deplină de exercițiu (au împlinit vârsta de 18 ani) și nu execută/nu au executat o pedeapsă complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-au folosit pentru săvârșirea infracțiunii pentru care au fost condamnați.
2. Competența sindicatului:
• Sindicatul apară drepturile membrilor săi, drepturi ce decurg din legislația muncii, statutele funcționarilor publici, contractele colective de muncă și din contractele individuale de muncă, precum și din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici, în fața instituțiilor sau autorităților publice, a instanțelor judecătorești, a organelor de jurisdicție, sau a altor instituții sau autorități ale statului.
• Sindicatul poate adresa autorităților publice competente propuneri de legiferare în domeniile de interes sindical.
• Sindicatul negociază pentru membrii săi contractul colectiv de muncă și acordul colectiv de muncă la nivelul autorității sau instituției publice.
• Sindicatul are conform legii, drepturi și posibilități pe care un angajat nu le are;
3. Reprezentativitatea sindicatului:
• Sindicatul dobândește reprezentativitate la nivelul autorității sau instituției publice astfel:
- Pe cale judecătorească în condițiile în care numărul membrilor de sindicat reprezintă cel puțin 50%+1 din numărul total al salariaților instituției sau autorității respective;
- Prin afilierea la o organizație sindicală de tip federativ reprezentativă.
Rolul sindicatului:
• Sindicatul este organizația care poate oferi protecție membrilor săi.
• Sindicatul este organizația care duce o luptă continuă cu instituțiile statului, în vederea reprezentării cât mai corecte a drepturilor angajaților.
• Cu cât un sindicat are în componență mai mulți membri (cu cât este mai mare), cu atât nevoile membrilor săi sunt mai bine ascultate în fața conducătorilor instituțiilor/autorităților publice în care aceștia îți desfășoară activitatea.
•Sindicatul adresează autoriăților publice competente propuneri de legiferare în domeniile de interes sindical din care membrii săi fac parte.
•Oferă membrilor de sindicat protecție împotriva concedierilor, reducerilor de personal sau sancțiunilor disciplinare inechitabile (aceste măsuri se iau doar cu consultarea directă a sindicatului reprezentativ);
•Oferă membrilor de sindicat o susținere reală și totodată consultanță juridică de specialitate în orice problemă legată de sfera relațiilor de muncă;
•Are rolul de a controla respectarea drepturilor angajaților la locul de muncă;
•Asigură suportul pentru educația/perfecționarea profesională continuă a membrilor de sindicat;
•Oferă membrilor de sindicat beneficii/ reduceri/ oferte la diverse produse, prin intermediul parteneriatelor încheiate;
•Asigură o informare corectă și periodică a membrilor de sindicat cu privire la informații relevante care apar în legătură cu locul de muncă.
[profiler]
Memory usage: real: 21233664, emalloc: 20886512
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem